Mae Comisiwn y Gyfraith yn cyflwyno ei flaenoriaethau ar gyfer 2021-22

Mae’r stori hon ar gael yn Saesneg hefyd (This story is also available in English).

Mae’r ddogfen yn nodi targedau mesuradwy i’r sefydliad eu diwallu a fydd yn ei helpu i gyflawni ei nod o ddiwygio’r gyfraith. Mae’n cyflwyno pedair blaenoriaeth newydd:

  • Sicrhau bod y gyfraith yn deg, modern a chlir
  • Sut rydym yn cysylltu â rhanddeiliad
  • Datblygu ffyrdd o weithio ar gyfer y dyfodol
  • Gwella ein ffordd o ymdrin ag Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae hefyd yn cynnwys adolygiad o 2020-21 a diweddariadau ar sut oedd y Comisiwn yn mesur yn ôl ei dargedau.

I gael rhagor o wybodaeth, darllennwch Gynllun Busnes Comisiwn y Gyfraith 2021-22.

Gallwch weld holl gynlluniau busnes blaenorol Comisiwn y Gyfraith yma