Cyfraith cynllunio yng Nghymru

Current project status

  • Initiation: Could include discussing scope and terms of reference with lead Government Department
  • Pre-consultation: Could include approaching interest groups and specialists, producing scoping and issues papers, finalising terms of project
  • Consultation: Likely to include consultation events and paper, making provisional proposals for comment
  • Policy development: Will include analysis of consultation responses. Could include further issues papers and consultation on draft Bill
  • Reported: Usually recommendations for law reform but can be advice to government, scoping report or other recommendations

Fe wnaethom gynhyrchu Papur Cwmpasu ym Mehefin 2016, yn cyflwyno ein cynigion rhagarweiniol. Fe wnaeth y cyfnod ymgynghori ar y Papur gau ar 31 Hydref 2016. Fe wnaethom dderbyn amrywiaeth o ymatebion ar gynnwys a chwmpas y ddeddfwriaeth newydd, ac rydym wrthi'n cynhyrchu Papur Ymgynghori llawn yn amlinellu manylion y Cod Cynllunio newydd. Caiff y papur ymgynghori ei gyhoeddi yn y gwanwyn yn 2017, yn arwain at gyhoeddi adroddiad llawn wedyn. Mae'n debygol y bydd y Cod Cynllunio newydd yn derbyn Cydsyniad Brenhinol yn 2020.

Planning law in Wales

Mae cyfraith cynllunio yng Nghymru yn gymhleth heb fod angen ac yn anodd ei deall mewn ambell le. Nid yw deddfwriaeth cynllunio wedi cael ei chydgrynhoi ers Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a, byth ers hynny, mae wedi’i hategu gan ddatblygiad deddfwriaethol tameidiog. Mae’r gwahanu cynyddol rhwng y gyfraith yng Nghymru a Lloegr wedi ei gwneud yn anodd gweld beth yw cyfraith cynllunio Cymru. Mae gwelliannau i ddeddfwriaeth sydd eisoes yn bodoli a wnaethpwyd yn y Cynulliad a’r Senedd yn berthnasol mewn sawl ffordd i Gymru, Lloegr neu Gymru a Lloegr, gan greu darlun deddfwriaethol mwy cymhleth byth.

Fel rhan o’n 12fed rhaglen i ddiwygio’r gyfraith, gofynnodd Llywodraeth Cymru i Gomisiwn y Gyfraith edrych ar sut mae system rheoli datblygu’n gweithio mewn cyfraith ac ymarfer. Er ein bod o’r farn y gallai’r system elwa o gael sawl newid, nid oeddem yn credu bod angen rhagor o newid ar raddfa fawr yn y maes hwn. Yn ystod ein hadolygiad, ac ymgynghoriadau cynnar, bu i randdeiliaid rannu eu pryderon ynglŷn â chymhlethdod a diffyg hygyrchedd y gyfraith, ac roeddent yn glir bod angen symleiddio a moderneiddio’r gyfraith.

Mae’r prosiect wedi cael ei ailstrwythuro i adlewyrchu’r angen am symleiddio a chydgrynhoi. Ar hyn o bryd, rydym yn ystyried y dylid rhoi sylw i’r canlynol:

  1. ailddatgan y gyfraith sy’n bodoli eisoes fel ei bod, cyn belled ag y bo hynny’n ymarferol o fewn rheswm, wedi’i chynnwys mewn darn o ddeddfwriaeth wedi’i chydgrynhoi mewn ffordd fodern, gyson a threfnus fel ei bod yn hawdd ei defnyddio ac yn amlwg i’r sawl sy’n ei darllen;
  2. addasiadau i greu testun boddhaol wedi’i gydgrynhoi – cael gwared ar amwysedd a deunydd sydd wedi dod i ben, moderneiddio iaith a datrys mân anghysondebau;
  3. symleiddio’r gyfraith drwy gyflymu a rhesymoli prosesau a gweithdrefnau diangen, ond dim cyflwyno unrhyw newid sylweddol i bolisi; ac
  4. ysgrifennu mewn statud gynigion cyfraith a ddatblygwyd mewn cyfraith achosion lle gallent gyfrannu at ddeddfwriaeth fwy hygyrch a chydlynol.

 

Mae cyhoeddiad y papur cwmpasu yn cyd-daro a, ac yn cael ei hysbysu gan, ein prosiect ar Ffurf a Hygyrchedd y Gyfraith sy’n Gymwys yng Nghymru.

I gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill, anfonwch e-bost at Planning_wales@lawcommission.gsi.gov.uk.

Documents and downloads

Project details

Area of law

Public law

Commissioner

Nicholas Paines QC