Rheoleiddio Diogelwch Tomenni Glo yng Nghymru

Current project status

  • Initiation: Could include discussing scope and terms of reference with lead Government Department
  • Pre-consultation: Could include approaching interest groups and specialists, producing scoping and issues papers, finalising terms of project
  • Consultation: Likely to include consultation events and paper, making provisional proposals for comment
  • Policy development: Will include analysis of consultation responses. Could include further issues papers and consultation on draft Bill
  • Reported: Usually recommendations for law reform but can be advice to government, scoping report or other recommendations

Gwella’r fframwaith rheoliadol ar gyfer diogelwch tomenni glo yng Nghymru

Click here to read the English version of this page.

Y broblem

Nid yw’r ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud a thomenni glo yn delio’n effeithlon gyda’r rheolaeth o domenni glo anweithredol. Mae hyn yn bwysig, am fod y tirlithriadau tomenni glo digwyddodd yng Nghymru yn Chwefror 2020 yn dilyn Stormydd Ciara a Dennis yn dangos y peryglon posib mae tomenni glo yn peri i gymdeithas a’r amgylchedd.

Ymddeddfwyd y ddeddfwriaeth gyfredol yn dilyn trychineb Aberfan yn 1966, pan lithrodd tomen lo ar ben ysgol gynradd, ac achosi marwolaethau 116 plant a 28 oedolyn. Fodd bynnag, mae’r ddeddfwriaeth yma yn ymwneud â chyfnod pan oedd diwydiant glo gweithredol, ac nid yw’n darparu fframwaith effeithlon ar gyfer rheoli tomenni glo anweithredol yn yr unfed ganrif ar hugain. Yng Nghymru heddiw, mae ‘na oddeutu 2000 o domenni glo anweithredol, gyda’r mwyafrif mewn perchnogaeth breifat.

Gyda’r rhagolwg o lawiad trymach fel canlyniad o newid hinsawdd, mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Tasglu Diogelwch Tomenni Glo i gyflawni rhaglen o waith i ddelio gyda  diogelwch o domenni glo yng Nghymru. Mae rhaglen y Tasglu yn cynnwys ymateb i bryderon diogelwch byr-dymor a chreu polisi hir-dymor i fynd i’r afael â gwaddol y tomenni glo anweithredol. Bydd prosiect Comisiwn y Gyfraith yn rhedeg yn gyfochr â’r gwaith yma.

Y prosiect

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Gomisiwn y Gyfraith i werthuso deddfwriaeth bresennol ac ystyried opsiynau ar gyfer deddfwriaeth newydd i sicrhau system reoleiddio gadarn, integredig ac ystyriol o’r dyfodol sy’n mabwysiadu dull unffurf ar gyfer arolygiad, cynhaliaeth a chadw cofnodion trwy gydol cylch bywyd pob tomen glo o greu i adawiad i waith adfer.

Bydd y prosiect yn edrych ar y ddeddfwriaeth bresennol yn ymwneud a diogelwch tomenni glo, gyda golwg i dynnu sylw at fylchau, anghysondebau a dulliau di-fudd sydd wedi dyddio.

Bydd y prosiect yn pennu opsiynau ar gyfer modelau rheoliadol eraill sy’n briodol i fabwysiadu yng Nghymru, ac ystyried y nodweddion sydd angen i sicrhau bod unrhyw system arfaethedig yn effeithlon. Yn dilyn y cyflwyniad o gynigion dros dro mewn papur ymgynghoriad, byddwn yn llunio argymhellion ar gyfer fframwaith rheoliadol newydd mewn adroddiad terfynol.

Rydym yn disgwyl bydd y prosiect yn cymryd rhwng 13 a 15 mis.

Camau nesaf

Mae gwaith ar y prosiect wedi dechrau. Rydym yn disgwyl cyhoeddi papur ymgynghori yn gynnar yn 2021 ac adroddiad terfynol yn gynnar yn 2022.

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, allwch gysylltu â’r tîm trwy e-bostio: CoalTips@lawcommission.gov.uk

Project details

Area of law

Public law

Commissioner

Nicholas Paines QC