Y gyfraith gynllunio yng Nghymru i gael ei symleiddio a’i moderneiddio

Mae Comisiwn y Gyfraith, cynghorydd annibynnol i’r llywodraeth ar ddiwygio’r gyfraith, wedi cyhoeddi adolygiad o gyfraith cynllunio Cymru.

Mae’r gyfraith gynllunio yng Nghymru a Lloegr yn rhy gymhleth ac yn anodd ei deall. Mae ei gwreiddiau yn neddfwriaeth y 1940au o hyd ac mae wedi datblygu fesul tipyn byth ers hynny. Nid yw wedi cael ei chydgyfnerthu ers bron i 25 mlynedd. Yn dilyn datganoli, daeth y sefyllfa’n fwy cymhleth fyth yng Nghymru. Mae peth ond nid y cyfan o gyfraith gynllunio Lloegr yn weithredol yng Nghymru, ac mae rhai deddfau wedi’u pasio gan Lywodraeth Cymru sy’n benodol i Gymru. Mae’r system yn un anodd i bobl broffesiynol yn y maes ac mae hefyd yn un sy’n anodd i’r cyhoedd ei deall ac yn gostus i unigolion, cymunedau, busnesau ac awdurdodau cynllunio lleol i’w defnyddio.
Bydd adolygiad Comisiwn y Gyfraith yn edrych ar y problemau sy’n bodoli gyda’r gyfraith bresennol, gyda golwg ar argymell system symlach, fwy eglur a haws i’w defnyddio sy’n adlewyrchu anghenion y Gymru fodern.

Meddai Nicholas Paines QC, Comisiynydd y Gyfraith sydd â chyfrifoldeb am gyfraith gyhoeddus:

“Mae’r gyfraith gynllunio yng Nghymru’n ddarniog, yn aneglur ac anaddas i gyd-destun datblygu a chynllunio mewn gwlad fechan gyda’i hanghenion ei hun.

“Byddai gan system gynllunio symlach a fwy modern i Gymru’r potensial i hybu twf economaidd, y cyflenwad tai ac amddiffyn yr amgylchedd, yn ogystal â chynyddu effeithlonrwydd a lleihau costau trafodion. Gallai fod yn sail i fuddiannau economaidd i bobl Cymru.”

Mae Comisiwn y Gyfraith yn cynnal y prosiect fel rhan o’i 12fed Rhaglen Diwygio’r Gyfraith. Dyma’r tro cyntaf i un o raglenni Comisiwn y Gyfraith gynnwys prosiectau sydd wedi’u neilltuo’n gyfan gwbl i’r gyfraith yng Nghymru.

Nodiadau i olygyddion
1. Mae Comisiwn y Gyfraith yn gorff annibynnol amhleidiol, a sefydlwyd gan y Senedd ym 1965 i adolygu cyfraith Cymru a Lloegr, ac i argymell diwygiadau lle mae eu hangen.
2. Am ragor o fanylion am y prosiect hwn a phrosiectau eraill y 12fed Rhaglen newydd, ewch i www.lawcom.gov.uk
3. Dylid anfon ymholiadau’r wasg at:
Phil Hodgson, Pennaeth Cysylltiadau Allanol:  020 3334 3305
Jackie Samuel: 020 3334 3648
E-bost:  communications@lawcommission.gsi.gov.uk