English


Bydd Comisiwn y Gyfraith am benodi dau Gomisiynydd newydd ar gyfer dechrau 2020.  Bydd y penodiadau hyn yn lle’r Athro David Ormerod, arbenigwr mewn cyfraith trosedd, a Stephen Lewis, arbenigwr mewn cyfraith masnach.

Mae’r Comisiwn yn benderfynol y sicrheir y gall ymgeiswyr o bob cefndir a gyrfa wneud cais i fod yn Gomisiynydd.

Bydd angen i’r Comisiwn fod yn gallu cwmpasu meysydd cyfraith trosedd a masnach yn y dyfodol ond nid ydym o reidrwydd am benodi ar sail gyfatebol.

Gallai’r ddau a benodir fod yn eu swydd am 10 mlynedd, felly gallent fod yn arwain diwygio’r gyfraith yn ystod cyfnod o newid cyfansoddiadol, cymdeithasol, economaidd a thechnolegol dwys.

Gall fod gan y cyfreithiwr “modern” amrywiaeth o sgiliau cyfreithiol traddodiadol ond ar sail ddyddiol mae’n defnyddio’r sgiliau hynny mewn materion cymdeithasol ac economaidd. Mae hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o Ddeallusrwydd Artiffisial (AI), yr economi ddigidol a biofoeseg i eni plant ar ran pobl eraill, trosedd casineb a chyfraith mewnfudo.

Rydym am geisio cyrraedd cymaint o ymgeiswyr ag sy’n bosibl.

Fel rhan o’n hymdrechion, mae ein Cadeirydd wedi ysgrifennu llythyr at amrywiaeth eang o gysylltiadau – gan gynnwys y byd academaidd, grwpiau sy’n cynrychioli cyfreithwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill i’r Comisiwn – gyda’r bwriad o dynnu sylw at y rolau hyn. Rydym yn awyddus iawn i glywed gan y rhai hynny sydd â diddordeb yn y penodiadau hyn o bosibl, felly mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech drafod y rolau.

Gwybodaeth bellach

Dysgu mwy am rôl y Comisiynydd yma.

Edrych ar grynodeb o Gomisiwn y Gyfraith a’r gwaith a wneir yma.

Edrych ar enghraifft o’r math o waith y mae Comisiynydd yn ei wneud gydag “Wythnos ym mywyd”.

Os oes diddordeb gennych, cwblhewch y ffurflen gais ymgysylltu a’i hanfon i LawCom_Engagement@lawcommission.gov.uk.

 

Dysgu am ein Cynllun Cysgodi Gwaith Amrywiaeth Comisiynydd yma.